Så här utvecklas en positiv självkänsla

Redan vid födseln har barnet känslor om sig själv. Om barnet känner att det kan få saker att hända, om det lyckas med att prova nya saker, övervinna hinder och lösa problem, kommer det troligtvis att utveckla en positiv självkänsla.

Genom att hitta en tumme att suga på, lugnar barnet ner sig. När barnet gråter när det är hungrigt, styr barnet att det får mat hellre än att det blir erbjuden mat. När barnet ler och pluddrar, får det ett leende tillbaka. Genom denna tidiga träningen skapas en självbild som säger ”Jag kan!”.

Att lyckas i dessa försöken på självständighet är av stor betydelse för barnets mognad. Barnet blir naturligt motiverat till att få saker att hända. Om de tidiga försöken lyckas och ger en bra känsla, kommer barnet att fortsätta att utveckla denna kompetensen. Om försöken hela tiden misslyckas och känns frustrerande, kommer barnet bara få med sig de negativa känslorna in i vuxenlivet.

selvfolelse_210Barn får respons på sina handlingar från sina föräldrar, andra vuxna i sin närhet och från jämnåriga vänner. Genom hela småbarnsåldern gör en ökad medvetenhet om ”jaget” att barnet ständigt blir bättre rustat för att bedöma sina egna handlingar, handlingar tillsammans med andra och uppförande utifrån. Denna förmåga att betrakta och utvärdera sig själv är en grundläggande social färdighet som är helt unik för människan. Den gör det möjligt för barnet att förutse vad som kan ske, och sen kunna välja hur det ska anpassa sig till situationen.

Processen med att utveckla en självbild är varken enkel eller objektiv. Barns självbild påverkas av hur de tror andra ser på dom. Om personerna runt barnet ser det som kompetent och ger uttryck för detta, kommer barnet troligen också att känna sig kompetent. Om man däremot betraktar och pratar om barnet som inkompetent, kommer det troligtvis också att känna sig inkompetent. Bilden av ”jaget” är i ständig förändring, beroende av barnets omgivning och vem det umgås med.

Områden som påverkar självbilden och självkänslan


Kärlek och acceptan
s
Att känna sig speciell, att känna sig älskad och tillvaratagen, att känna sig som en värdefull individ

Makt och kontroll
Att känna att man har kontroll över vad som händer med en själv, och att man själv styr en del erfarenheter

Moral

Att känna tillhörighet, att känna sig rättvist behandlad, att känna sig uppskattad
Kompetens
Att känna att de vågar prova, att känna att man kan klara uppgifterna och att få träna upp färdigheter
Inblandning eller uppmuntran?
För mycket inblandning från andra kan hindra barnet att själv få utvärdera sina erfarenheter. För mycket användande av ros för att motivera blir ofta avrått i nyare barnpedagogisk litteratur. Här lägg det mer vikt på uppmuntran. Uppmuntring är att bekräfta barnets insats utan att värdera eller bedöma resultatet. Uppmuntring kommer också att upplevas mer äkta än rosande.

 

Exxempel på hur uppmuntran kan användas

Var tydlig
Där tog du bollen.
Din teckning har mycket blåa färger.
Du har krypit hela vägen från dörren.
Du hittade de röda skorna.

Prata direkt till barnet
Du hittade alla bitarna till pusslet, Lucas!
Nu har du rullat runt tre gånger, Isa!
 
Fokusera mer på insatsen än resultatet
Du har ju använt alla legobitarna!
Du har klätt på dig alla kläderna själv!

Var äkta och rättvis
Det var fint att se dig försöka ställa dig upp själv.
Du fortsatte tills du blev färdig!
 
Hjälp barnet att uppskatta det som barnet klarar av
Oj, du reste dig upp helt själv!
Båda fötterna var i luften när du hoppade!
Du städade undan alla leksakerna helt själv!

Hjälp barnet att se vad det klarar
Nu klarade du att hämta boken helt själv.
Ditt torn blev hela åtta klossar högt!
Dockan har fått en filt och är redo att sova
Du gick på toa helt själv
Källa: ”Infant & Toddler development”
av Kay Albrecht och Linda G. Miller