Så arbetar förskolan med ditt barns språkutveckling

De flesta barn säger sina första tydliga ord ungefär samtidigt som de börjar i förskolan. Där kartläggs språkutvecklingen noga för att kunna stimulera och stötta under hela skoltiden. Detaljerade planer beskriver hur personalen ska följa upp barnets språk genom hela förskoletiden.

Ett ord måste höras hundratals gånger innan barnet förstår det och efter ett tag lär sig att säga det själv. Hur många ord som barnet hört innan det själv säger sina första och hur ”matnyttigt” de vuxna har pratat till barnet är avgörande för hur bra språket utvecklas vidare. Så hur mycket och hur du pratar med barnet nu, kommer att återspeglas i den första mätningen av språket som förskolan gör.

Barnets gener och hörsel kommer också att påverka språkutvecklingen och ibland göra det svårare för barnet att följa den ”normala” utvecklingen. Då kan extra stimulering hemma vara av ännu större betydelse.

Vad är TRAS och hur används det i förskolan?

På många förskolor använder man sig av verktyget TRAS som står för Tidig Registrering Av Språkutveckling. Det börjar användas från tvåårsåldern och är ett arbetsverktyg för förskolepersonal att observera och dokumentera förskolebarnens språkutveckling. I första hand är det barnets svenska språk som observeras och dokumenteras. I de fall barnet pratar ett annat språk i hemmiljön ber man ofta föräldrarna komplettera med utvecklingen av modersmålet. TRAS underlättar för förskolepersonalen att stödja barnets språkutveckling så att barnet befinner sig i rätt språkmiljö och att rätt åtgärder kan sättas in för språkets fortsatta utveckling. Det kartlagda materialet skall sedan följa barnet genom skolåren.

I läroplanen för förskolor formuleras språkinlärning så här:Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver.”

Här är TRAS ett bra verktyg för att tidigt fånga upp svårigheter för att kunna åtgärda dessa. De barn som har ett välutvecklat språk får extra stimulans och kan ta sig vidare till nästa språknivå.

Det här observeras och loggas i TRAS:

  • Samspel
  • Kommunikation
  • Uppmärksamhet
  • Språkförståelse
  • Språklig medvetenhet
  • Uttal
  • Ordproduktion
  • Meningsbyggnad
bilde_observasjon
Följer noggrant: Förskolepersonalen följer, observerar och noterar barnets språkutveckling. Illustrationsfoto: Shutterstock

”Förskolans observationer av barnets språkutveckling ska presenteras i samtal med föräldrarna genom hela förskoleperioden”

Språkutvecklingen ska vara ett av flera teman på utvecklingssamtalen i förskolan och föräldrarna ska informeras om hur förskolan jobbar med språket. Här ligger TRAS som grund för samtalet. Det viktigt att man samarbetar mellan skolan och hemmet och att ni är överens om vilket som är nästa steg.

Varför är det så viktigt att följa upp språkutvecklingen?

Först och främst för att barnet tidigt ska kunna få hjälp om det behöver det. Undersökningar har visat att barn som börjar förskolan vid låg ålder löper lägre risk för att få en försenad språkutveckling.  Många förskolor arbetar aktivt med språkutvecklingen på olika sätt.

Ett exempel på hur viktig språkinlärningen är kan man läsa i Pysslingen Förskolors språkstrategi:

”Med stöd av flera och nya begrepp kan barnet gradvis tänka och uttrycka sig mer utförligt och därigenom ställa frågor, analysera, planera, problemlösa och utveckla både sina reflektioner, hypoteser och idéer ytterligare. Språket har därmed en särställning bland läroplanens målområden eftersom det är en förutsättning för lärande och tänkande inom alla läroplanens alla olika områden.”

Vad kan du göra hemma?
Väldigt mycket! Prata med ditt barn om allt du ser och gör, sjung för det så ofta du kan och vill. Ta barnet i famnen och läs högt –  bebisböcker innehåller en mängd ord som vi inte alltid använder i vårt vardagsspråk. Använd ditt kroppsspråk och prata om det som barnet är upptaget av här och nu.

 

Här hittar du mer inspiration om språk och läsning från bloggen:

7 tips till en bra språkutveckling

Så förstärker du ordinlärningen